ЕРАЗМУС + Прзентација резултата пројекта Дигитални Ђулићи

Квалитативна анализа података у складу са евалуацијама учесника у пројекту

  Имајући у виду реализоване активности, саморефлексије васпитача и евалуације свих учесника пројекта „Дигитални Ђулићи“ може се рећи да су постигнути значајни резултати иновације праксе васпитно-образовног рада. Разматрајући добијене податке видљиво је да је персепектива родитеља и перспектива васпитача усаглашена по питању реализације активности примене дигиталних алата за развој дигиталних вештина деце. Укључени родитељи и васпитачи значајно вреднују развијене компетенције за предстојеће образовање деце. Уочавајући добробити пројекта наводе да су деца развила трајне способности адекватне употребе дигиталних технологија показујући високу мотивисаност за област дигитализације. Реализоване активности помоћу дигиталних алата и даље су предмет интересовања деце, родитеља и васпитача. Родитељи су вољни да сарађују и да се укључују у креирању дигиталних алата и да заједно са васпитачима истражују разноврсне могућности примене и интегрисања дигиталних алата у сегменте васпитно-образовног рада. Учесници пројекта исказали су задовољство учешћем у пројекту истичући притом и усавршавање постојећих знања, вештина и умећа. Васпитачи су реализацијом активности дефинисали подручје развоја дигиталних компетенција и омогућили развој схватања о важности дигитализације за савремене токове образовања. Утичући на редефинисање досадашње праксе васпитно-образовног рада формирали су простор развоја свести како о дигитализацији тако и о важности повезивања са међународним институцијама на пољу образовања и васпитања деце предшколског узраста. Ширећи и делећи активности пројекта са родитељима, васпитачима, децом и колегама различитих профила појавиле су се прилике сарадње, повезивања и кооперације са другим установама и институцијама. Поред развијених вештина тимског рада и сарадње дошло је до ширења властитих схватања, ставова и полазишта тако да је подстакнута подршка развоју мултикултуралне свести, европске димензије установе и другачијем поимању професионалне улоге васпитача. Позитивно искуство, истраживање и откривање новина или могућности да се уобичајене активности реализују на нов и иновативан начин један су од разлога мотивисаности за поновним учешћем у пројектима са сличном тематиком. Активности које су реализоване са децом омогућиле су усклађивање потреба деце за сигурношћу и истраживањем, игром и едукацијом, радозналошћу и прихватањем иновација у одговарајућој мери. Хоризонталне размене са колегама у установи и едукација деце омогућиле су развој сензибилности преношења знања  у складу са различитим узрастима и тиме се  омогућило прихватање идеје целоживотног учења и констатног раста и развоја.Самим тим, посредно смо уочавали и прилике трансгенерацијског учења где се знања и интересовања шире и течу двосмерним правцем и где се често деца, васпитачи и родитељи смењују у улози оних који пружају и оних који стичу знања. Промовисање резултата пројекта повезало нас је са локалном заједницом и непосредним окружењем тако да постанемо свесни важности информисања јавности о делатности предшколског васпитања и образовања. Повезивање са широм заједницом и укључивање у делатност и активности омогућило је да се са пасивне позиције учесници оснаже на активније учешће. Наведене активности допринеле су остваривању Визије и Мисије наше установе где тежимо да се повежемо у рефлексивну и истраживачку заједницу учења, где се дигитална технологија користи у циљу размене информација, знања и развоја у којој се негују интереси деце, различитост и осигурава праведност и једнакост образовно-васпитног приступа. Иако је укључивање у Еразмус+ програме за нас ново и непознато искуство навело нас је да фокусирамо властите капаците како бисмо одговорили изазову ситуације која је пред нама. Укључивање у пројекте навело нас је да свестрано приступимо сагледавању сопствених снага и да изналазимо начине за превализажење постојећих изазова и несигурности уједно и да сопствену праксу оплеменимо и осмислимо одрживе начине стечених знања и искуства. Имајући у виду важност одрживости планирамо да активности у дигиталним алатима проширимо на већи број васпитних група, колега и родитеља. С обзиром на погодности дигиталних алата сматрамо их значајним за промену начина вођења педагошке документације (дечији портфолио) и могућности увођења и прикупљања значајних садржаја у дигиталним форматима. Учешће у програму Еразмус+ навело нас је да промишљамо и развијамо европску димензију учења, континуиране размене као и да тежимо савременим позицијама образовања и васпитања.

Квалитивна и квантитативна анализа података о дигиталним компетенцијама васпитног особља у предшколској установи „Ђулићи“ у Зајечару, дана 9.11.2022. године

Приликом остваривања интерног истраживања у установи о развоју дигиталне компетентности васпитног особља од подељених 56 упитника, 100 %  упитника је враћено.       

.                                                       Обрада података                                                 

  1. На прво питање о коришћењу дигиталних алата 20 % одговорило је да не користи дигиталне алате док 80 % је одговорило да користи дигиталне алате у свом раду.                                           
  2. Испитаници који су се изјаснили да користе веб-алате навели су да :

70 % користи у раду дигиталне алате Canva, Kahoot, Google Drive и  Ms Office;  25%  користи два дигитална алата најчешће Canva i Kahoot док 5% васпитача наводи да у васпитно-образовном раду поред наведених четири алата (Canva, Kahoot, Google Drive и  Ms Office) користи и више (Padlet или Filmigo и сл. )

  1. Од укупног броја испитника 80% навело је да користи дигиталне алате у раду са децом, тако да је у рад са дигиталним алатима укључена већа група деца (60-80% деце) или сва присутна деца у групи тога дана.
  2. Од укупног броја испитаника 80 % навело је да родитељи показују иницијативу за примену дигиталних алата у раду са децом док 20% сматра да родитељи не показују иницијативу за примену дигиталних алата у раду са децом. Од тога 55% навело је да родитељи учествују укључивањем у раду са дигиталним алатима које им прослеђују у вибер групи, 30% навело је да се родитељи укључују слањем садржаја за израду дигиталних алата и учешћем у радионицама док 15% наводи да родитељи учествују праћењем садржаја који им васпитачи пошаљу.
  3. У одговору на питање да ли имате потребу за учењем нових дигиталних алата и јачање компетенција 100% васпитача одговорило је потврдно, 80% васпитача навело је као мотив унапређивања васпитно-образовног рада и савремене комуникације са породицом, колегама и локалном заједницом, док 20% васпитача поред унапређивање васпитно-образовног рада и праћење савремених токова у образовању наводи и уважавање потреба деце за новинама у раду.
  4. Одговарајући на питање о потребама деце за учењем нових дигиталних алата 80% васпитача наводи потребе деце за истраживањем, за игром и учењем док 20 % васпитача истиче потребе деце за усклађивањем игре и сазнања у дигиталном простору.

 

Квалитативна анализа истраживања о дигиталној компетентности деце

 

Имајући у виду наведене податке приметно је да већина од укупног броја испитаних примењује дигиталне алате у реализацији васпитно-образовног рада при чему су највише примењени алати сада Canva, Kahoot, Google Drive и  Ms Office. Већи број деце учествује у активностима у којима се користе дигитални веб алати, пратећи садржаје непосредно у групи и примењујући их и у сарадњи са другим групама у вртићу (учешће у квизу Kahoot на нивоу вртића) . Васпитно особље навело је да  већина родитеља показује иницијативу за укључивањем у рад применом дигиталних алата, учешћем у раду са алатима у вибер групи, бирањем садржаја погодних за рад у дигиталним алатима или праћењем реализације активности путем вибер групе. Већина испитаника има потребу за учењем нових дигиталних технологија и као мотив наводи унапређивање васпитно-образовног рада и савремене комуникације са породицом, колегама и локалном заједницом као и уважавање потреба деце за иновацијама и новинама . Васпитно особље сматра да су потребе деце за учењем нових дигиталних технологија најчешће садржане у потреби деце за истраживањем, игром и учењем као и усклађивањем наведених потреба у дигиталном окружењу. Пратећи и анализирајући наведене одговоре може се закључити да васпитно-особље показује високу мотивисаност за развој дигиталне писмености и компетенцтности, да се у реализацији васпитно-образовног рада као саставни део појављују и активности деце са дигиталним алатима и да се уочава активна улога породице као партнера у области непосредног васпитно-образовног рада са децом.  Видљиве су тенденције васпитно-образовног особља у развијању и унапређивању дигиталне компетентности у непосредном раду са децом, уважавањем потреба деце, проактивној сарадњи са породицом, већем степену развоја професионалне заједнице као и даљем професионалном развоју и напредовању у струци.

Преузимање докумената